Çalışma Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

Avşar Hukuk Bürosu, icra ve iflas hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerinin hukuki haklarını korur ve bahse konu uyuşmazlığın müvekkillerinin lehine neticelenmesi adına hukuki yolları kullanmanın yanı sıra bu sorunları çözecek pratik olanakları da değerlendirir.

Bu bağlamda yerli ve yabancı müvekkillerinin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için gerekli icrai takip, borçlunun mal varlığı üzerine haciz işlenmesi, alacaklarının haczi, borcun ödenmemesi hâlinde taşınır ve taşınmaz mallarının satış yoluyla paraya çevrilmesi ve müvekkilin alacağına kavuşması sağlanır. Avşar Hukuk Bürosu, başlatılan icra takiplerinde, her türlü mahkeme ilamının müvekkil lehine yerine getirilmesini sağlar. Müvekkillerin lehine düzenlenmiş ve niteliği itibariyle kambiyo senedi olan her türlü evrakın tahsili için gerekli olan hukuki yolların kullanılması ve icra yoluyla alacağın tahsilini sağlar.

Avşar Hukuk Bürosu, ayrıca gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine dönük başlatılmış olan icra ve iflas takiplerinin durdurulması ve iptal edilmesi adına müvekkil adına gerekli bütün hukuki yolların kullanılarak söz konusu icra ve iflas talepli takiplerin müvekkil lehine neticelenmesini sağlar.